Japan - hues

Shrine Dancer, Yasaka Jinja, Kyoto, Japan

Shrine DancerYasaka JinjaKyotoJapan