Japan - hues

Shamisen Player, Yokohama

Shamisen PlayerYokohama