Japan - hues

Jizo Buddha, Nikko, Japan

Jizo BuddhaNikkoJapan