Japan - hues

Kura (Storehouse), Kurashiki, Japan

Kura StorehouseKurashikiJapan