Japan - hues

Stretching, Kobe, Japan

StretchingKobeJapan