Japan - hues

Himeji Kenka Matsuri, Himeji, Japan

Himeji Kenka MatsuriHimejiJapan